SlovenskySLOVENSKY

CMhostTerms and conditions

TERMS AND CONDITIONS ARE WRITTEN IN SLOVAK LANGUAGE.
ENGLISH VERSION WILL BE AVAILABLE SOON.


1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Poskytovateľ: Ing. Vladimír Chrien - OnOffline, Bakossova 37, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 41384296, DIČ: 1073694578, zapísaný v Živ. reg. OÚ Banská Bystrica, č. živ. reg.: 620-22909 (ďalej ako “Poskytovateľ”).

1.2 Klient: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby servera CFMHOST v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien (ďalej ako “Klient”).

1.3 Zmluva: Klient vyplní objednávku v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa (www.cfmhost.eu/order.cfm). Údaje uvedené Klientom v objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Odoslaním objednávky Klientom Poskytovateľovi, Klient v plnom rozsahu pristupuje k Všeobecným podmienkam, ktoré sa zároveň stávajú súčasťou Zmluvy. Akceptáciou vyplnenej objednávky Poskytovateľom sa Zmluva považuje za platne uzavretú (ďalej ako “Zmluva”).

1.4 Služby: Poskytovateľ zabezpečuje služby servera CFMHOST v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien (ďalej ako „Služby“) .

1.5 Cenník: je cenník Poskytovateľa zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa http://www.cfmhost.eu/coldfusion-webhosting.cfm (ďalej ako „Cenník“).


2. Služby

2.1 Registrácia .sk domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom pravidiel a obchodných podmienok Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. s ktorých obsahom v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť. Po zaregistrovaní domény Poskytovateľom je Klient povinný do 14 dní uhradiť Poskytovateľovi poplatok za registráciu domény.

2.2 Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie.

2.3 Za porušenie vlastníckych práv Klientom alebo tretími osobami k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára tretej osoby, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

2.4 Poskytovateľ umožní Klientovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby.

2.5 V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Poskytovateľ je tiež povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.

2.6 Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je Poskytovateľ povinný poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Klienta alebo na strane tretích osôb. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra.

2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných Službách. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných Služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len "odstávka služieb"). Pokiaľ to charakter odstávky služieb dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných Služieb.


3. Ceny a platobné podmienky

3.1 Poplatok za registráciu domény sa uhrádza raz za rok, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Poplatok za webhostingové služby sa uhrádza štvrťročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu.

3.2 Poskytovateľ poplatok za registráciu a/alebo webhosting účtuje výzvou na úhradu so splatnosťou do 14 dní od vystavenia. Klient berie na vedomie, že dátum splatnosti faktúry za registráciu domény nemusí spadať do obdobia pred koncom registračného obdobia domény, najmä v prípade úpravy faktúry alebo zlučovania faktúr.

3.3 Klient vykoná úhradu faktúrou tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.

3.4 Výzva na úhradu je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta, Klient má právo požiadať o jej papierovú verziu. Klient je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na výzve. V prípade neuvedenia variabilného symbolu Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy. Klient je taktiež povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na výzve.

3.5 Poplatok za zmenu registrátora a registráciu domény je nevratný.


4. Pozastavenie poskytovaných Služieb

4.1 Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre Klienta, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

▪ web stránku, ktorá preťažuje databázový, webový alebo e-mailový server
▪ web stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
▪ web stránku ponúkajúcu alebo propagujúcu nelegálny materiál (softvér, video súbory, hudobné súbory a podobne),
▪ web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat

4.2 Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb, v prípade podľa čl. 5 bod 5.1 Všeobecných podmienok.


5. Zhromažďovanie a používanie informácií

5.1 Vypísaním objednávky Klient potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

5.2 Vyplnením objednávky ďalej Klient udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy Poskytovateľa a ich použitie pri registrácii doménového mena. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Klienta neposkytnúť tretej osobe bez Klientovho súhlasu.

5.3 Klient berie na vedomie, že nie je povolené na server ukladať informácie / umožniť prenos informácií, ktorých sprístupnenie verejnosti zasahuje do autorských práv či práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb.

5.4 V prípade porušenia ustanovenia čl. 5 bod 5.3 Všeobecných podmienok si je Klient vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.


6. Rozhodné právo

6.1 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.2 Poskytovaľ a Klient sa v zmysle ustanovenia §262 ods. 1 Zákona č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) dohodli, že:

a) Zmluva a Všeobecné podmienky,
b) vzťahy založené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, ktoré nie sú vyslovne upravené v Zmluve a vo Všeobecných podmienkach, sa spravujú Obchodným zákonníkom.


7. Spôsob riešenia sporov

7.1 Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou. V prípade, ak Poskytovateľ a Klient nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú Poskytovateľ a Klient oprávnení riešiť tieto spory v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


8. Záverečné ustanovenia

8.1 Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

8.2 Poskytovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky meniť.

8.3 Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok je Poskytovateľ povinný Klienta informovať o týchto zmenách, a to minimálne 10 dní pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta.

8.4 V prípade, ak Zmluva alebo Všeobecné podmienky vyžadujú písomnú formu právneho úkonu, postačuje pokiaľ takýto právny úkon bol vykonaný e-mailom.

8.5 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2009.